Video bằng ngôn ngữ của bạn

Vui lòng tìm bản trình bày về Piétrain Denmark bằng ngôn ngữ của bạn

Tiếng Anh

Welcome to Piétrain Denmark

Introducing Piétrain Denmark
Breeding program & Breeding objectives
Introducing the best Piétrain in the world
Health & Biosecurity at Piétrain Denmark
Top Carcass & meat quality of Piétrain Denmark
Features of Piétrain Denmark purebred pigs

Tiếng Trung

Introducing Piétrain Denmark
Breeding program and breeding objectives
Introducing the best Piétrain in the world
Health and biosecurity at Piétrain Denmark
Top carcass and meat qualiyt of Piétrain Denmark
Features of Piétrain Denmark purebred pigs

Tiếng Tây Ban Nha

Welcome to Piétrain Denmark

Introducing Piétrain Denmark
Breeding program and breeding objectives
Introducing the best Piétrain in the world
Health & Biosecurity at Piétrain Denmark
Top Carcass & meat quality of Piétrain Denmark
Features of Piétrain Denmark purebred pigs

Tiếng Bồ Đào Nha

Introducing Pietrain Denmark
Breeding program and breeding objectives
Introducing the best Pietrain in the world!
Health and biosecurity at Pietrain Denmark
Top carcass and meat quality o Pietrain Denmark
Features of Pietrain Denmark purebred pigs

Tiếng Việt

Introducing Piétrain Denmark
Breeding program and breeding objectives
Introducing the best Piétrain in the world!
Health and biosecurity at Piétrain Denmark
Top carcass and meat quality of Piétrain Denmark
Features of Piétrain Denmark

Tiếng Thái

Introducing Piétrain Denmark
Breeding program and Breeding objectives
Introducing the best Piétrain in the world!
Health and biosecurity at Piétrain Denmark
Top carcass and meat quality of Piétrain Denmark
Features of Piétraín Denmark

GIỜ LÀM VIỆC CỦA TRỤ SỞ CHÍNH

Giờ hành chính
Thứ hai-thứ năm         : 7,30 - 16,00
Thứ sáu                        : 7,30 - 14,30
Thứ Bảy và Chủ Nhật   : Đóng cửa
Múi giờ                         : GMT +1

                           

 

LIÊN LẠC

ĐT +45 2167 7194
Email: info@pietrain-denmark.dk

PIÉTRAIN DENMARK
Ørbækvej 276, DK-Odense SØ

Tìm chúng tôi trên bản đồ google